Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

среда, 5 августа 2020 г.

Міліціонери стають народними не за указом

У День професійного свята «народних міліціонерів», 18 червня, виповнюється 85 років з дня створення служби діль­ничних. Про її історію та сучасність - наша розмова з на­чальником Департаменту громадської безпеки МВС гене­рал-майором міліції Віктором Ольховським. 

- Вікторе Івановичу, приєм­но дізнатися, що такій, на пер­ший погляд, здається суто ві­домчій даті навіть присвячена пісня — поета Вадима Крищенка та композитора Анатолія Лавринчука, вони дарують міліції свій натхненний твір - «Діль­ничний інспектор міліції».

— Можливо, я помиляюсь, — підтримує розмову генерал, але вітчизняні митці здається впер­ше так масштабно звернулися у своїй творчості до буднів «народ­них» міліціонерів. Та хоч би як там було, особливо приємно, що та­ка пісня нарешті з’явилася і буде презентована гуртом «Росичі» під час урочистих заходів у міністерс­тві, присвячених цій події.

— Чим ще запам’ятається нинішня «кругла» дата в історії служби?

Знаєте, складається вра­ження, що ця міліцейська про­фесія, на жаль, ще не має того рів­ня престижу, якого дійсно заслуго­вує. Ми звикли говорити, що діль­ничні інспектори міліції на пере­довій у боротьбі зі злочинністю, безпосередньо працюють з на­селенням, є чи не єдиними пред­ставниками влади в сільській міс­цевості. Усе це дійсно правда. Та головне на мою думку, коли в підтверження цих тез, так будуть вва­жати і рядові громадяни — ті, для кого дільничні інспектори працю­ють. Тому в рамках підготовки до 85-річчя з дня створення служби Департаментом ініційовано про­ведення низки заходів, спрямо­ваних на підвищення її іміджу, у тому числі й конкурсів на визначення кращого за професією, кращого дільничного підрозділу міліції, фотографічних робіт, ди­тячого малюнка.

Можу констатувати, наші ініціа­тиви не залишилися поза увагою як дорослих, так і дітей. Скажі­мо, у конкурсі дитячого малюн­ка взяли участь майже 200 учас­ників від 6-ти до 16-ти років. По­над 300 робіт надіслали на фотоконкурс дорослі. Хочу подякува­ти усім учасникам, а переможців зрозуміло, обов'язково відзначи­мо цінними подарунками.

-   85 років! Як сприймається ця дата особисто вами, керів­ником Департаменту, до скла­ду якого входить служба діль­ничних?

— Безсумнівно, це значна подія в історії вітчизняної міліції. Свій початок служба ДІМ бере з 18 червня 1923-го, коли була затверджена Інструкція для районних на­глядачів, яких згодом, у 1930 ро­ці, перейменовано на дільничних інспекторів міліції.

-   Які періоди реформуван­ня пройшла служба?

Якщо перераховувати в хронологічному порядку, то, ска­жімо, у 1939 році дільничні інс­пектори міліції у сільській місце­вості вже називалися дільнични­ми уповноваженими, а в містах та­ке перейменування відбулося лише 1946-го, коли НКВС реорганізовали в МВС.

Значний вклад дільничних й у перемогу у Великій Вітчизняній війні. Багато хто вступив у діючу армію, інші стали партизанами, а ті хто залишився в тилу, бра­ли активну участь в охороні пра­вопорядку та громадської безпе­ки, вели боротьбу зі злочинніс­тю, боронили державне і суспіль­не майно. З 1952-го почала діяти єдина Інструкція щодо служби дільнич­ного уповноваженого міліції, яка мала неабияке значення для визначення правового статусу її пра­цівника. До речі, із 120 пунктів Інструкції в 96 перераховувалися обов’язки дільничного.

У період з 1974 по 1983 ро­ки ДІМ входили до системи про­філактичної служби міліції в струк­турі карного розшуку. Наступні три роки — це самостійні підрозділи, що в 1986-му ввійшли до скла­ду служби охорони громадсько­го порядку.

- А які зміни відбулися у службі зі здобуттям нашою де­ржавою незалежності?

— За новітньої історії нашої держави реорганізація служби ДІМ відбулася в 1997 році. Уп­равління дільничних інспекторів міліції отримало назву Управлін­ня організації профілактичної та адміністративної роботи і увійш­ло до складу новоствореного Го­ловного управління адміністратив­ної служби міліції.

Втілено чимало цікавих і ко­рисних ініціатив. Серед них нав­чальна програма «Шериф», прове­дення конкурсів професійної майстерності, висвітлення діяльності дільничних у центральних друко­ваних ЗМІ.

Сьогодні вже неможливо уя­вити цих правоохоронців без спе­ціального нагрудного знака «Діль­ничний інспектор міліції», який став їхньою зовнішньою ознакою. Розроблено його в 2001-му.

Ще один нагрудний знак МВС «Зразковий дільничний інспек­тор», як відзнака за сумлінне ви­конання службових обов'язків розроблено та запроваджено ро­ком пізніше. Його вручають діль­ничним та старшим дільничним інспекторам міліції, які працюва­ли на займаних посадах не менше п’яти літ.

Саме у роки незалежності Верховною Радою приймають­ся Закони України «Про звернен­ня громадян», «Про участь гро­мадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про адміністративний на­гляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», якими дільничні нині керуються у своїй діяльності.

— Як, на вашу думку, має виглядати портрет сучасного дільничного інспектора міліції?

— Безумовно, сьогодення ви­магає від цих працівників міліції ви­сокого професійного та культурно­го рівня, таких важливих чеснот, як контактність, бажання самоудосконалюватись, максимальна зібраність, організованість тощо.

Питання, які, скажімо, дово­диться вирішувати «сільському» шерифу, хотів би він того чи ні, аж ніяк не обмежуються лише знан­ням Кримінального чи Криміналь­но-процесуального кодексів. Спір за межу, конфлікти між родичами і сусідами, невчасно видана за­рплатня чи пенсія, інші «некримінальні» проблеми нібито й не сто­суються його прямих обов’язків,  та, самі розумієте, дільничний не має права бути осторонь, коли лю­ди потребують допомоги.

І таких працівників у службі не­мало. Зрозуміло, звертатися до персоналій — невдячна справа: всіх не перелічиш, та, наприклад, як не згадати вже легендарну пос­тать в українській міліції — стар­шого дільничного інспектора пол­ковника Петра Олексійовича Овчаренка, який майже 40 років пра­цює на одній і тій же адміністра­тивній дільниці у Шевченківському районі столиці?

Уже 34 роки служить і ко­ристується величезним авторите­том серед людей старший дільнич­ний Черкаського райвідділу УМВС у Черкаській області підполковник міліції Анатолій Якович Сватко. У сім’ї Сватків ціла династія дільнич­них: професію батька обрали його син, дочка і навіть зять.

Молоде покоління інспек­торів з честю підтримує і традиції, і здобутки досвідчених працівни­ків служби. Це підтвердили й ре­зультати Всеукраїнського конкур­су професійної майстерності, який пройшов напередодні. Більшість його учасників довели: вони дійс­но є майстрами своєї справи. Ін­ша річ, що майстерність, професіо­налізм — це далеко не статичні по­няття, вони потребують постійного розвитку, самовдосконалення, на­полегливості й терпіння.

Головне правило дільнич­них було і залишається незмін­ним: краще попередити злочин, ніж його потім розкривати. То­му, зрозуміло, в їхніх буднях про­філактична робота завжди стоїть на передньому плані.

Тож набагато важливіше, коли щодня люди з вдячністю і гордіс­тю говорять про своїх дільничних, відзначають їхній професіоналізм, порядність, уважність, доброзич­ливість. Це і є найвища, відзнака їхньої роботи.

Інтерв’ю провів Анатолій КОСОГОВСЬКИЙ, м.Київ. «Іменем Закону» №25  20.06.2008 – 26.06.2008

 


Комментариев нет:

Отправить комментарий