Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

четверг, 6 февраля 2020 г.

Особисті документи співробітників запорізької міліції/поліції

Посвідчення майора Черкаса Григорія МихайловичаПосвідчення молодшого лейтенанта міліції                                                Феніна Василя Михайловича 


Посвідчення лейтенанта Довжанського Романа Лазаревича

Атестат, виданий лейтенанту міліції Мальцеву Івану Петровичу по закінченню заочного відділення Одеської школи начальницького складу МДБ СРСР


  

Трудова книжка зразку 30-х років 20 століття,                                                               що належала Новікову К.І.


Комсомольський квиток Голуба Григорія Максовича


Службове посвідчення                                                                                           старшого оперуповноваженого відділу кадрів управління міліції                 УМВС Запорізької області майора міліції                                                    Степаненка Федора Васильовича (1958 рік)
Залікова книжка                                                                                                   слухача заочного відділення Київської офіцерської школи МВС СРСР                                                                                          Степаненка Федора Васильовича (1948 рік)
Посвідчення оперуповноваженого Управління НКВС по Запорізькій області Булигіна Івана Федоровича. 1939 рік Посвідчення заступника начальника відділу Управління внутрішніх справ виконкому Запорізької  обласної Ради депутатів трудящихся підполковника міліції  Булигіна Івана Федоровича. 1961 рікПосвідчення
капітана  Чугайнова Никифора Михайловича в період

Другої світової війни

Посвідчення старшого лейтенанта міліції                                           Браславського Леоніда Борисовича
Такі посвідчення видавались у 50-ті роки минулого століття співробітникам запорізької ДАІ про те, що вони мали право безперешкодно перевіряти автотранспорт на лінії, в гаражах і авторемонтних майстернях на всій території  Запорізькій областіЗалікова книжка слухача заочного відділення Новочеркаської школи міліції МДБ СРСР  Браславського Леоніда БорисовичаПосвідчення старшого оперуповноваженого Управління міліції  УМДБ Запорізької області Шевчука Івана Яковича Посвідчення начальника Отинійського РВ УМВС по Станіславскій області Шевчука Івана Яковича


 Розрахункова книжка учасника будівництва Дніпрогеса
 Шевчука Івана Яковича


Трудовий список Чернова Олександра Володимировича

Постановление
1. Все государственные учреждения и предприятия (общесоюзного, республикан­ского и местного значения), а равно акционерные общества (паевые товарищества) с пре­обладающим участием государственного капитала обязаны вести на каждого служащего трудовые списки.
2 В трудовые списки вносятся основанные на документах общие данные и дан­ные о прохождении службы, как с начала трудовой деятельности служащего до заведе­ния трудового списка, так и при дальнейшем прохождении службы.
         3.При переходе служащих высших категорий из одного учреждения или пред­приятия в другое трудовые списки выдаются им на руки. При приеме на работу слу­жащих тех же категорий все указанные в ст. 1 учреждения и предприятия обязаны тре­бовать от них представления трудовых списков с мест прежней службы.
Перечень категорий, на которые распространяется настоящая статья, устанавли­вается Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР по согла­шению с Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов, ведомствами Союза ССР и правительствами союзных республик.
         4.Требования о заполнении служащими каких бы то ни было анкет, связанных с состоянием на работе в упомянутых в ст. 1-й учреждениях и предприятиях после введения трудовых списков, не допускаются.
5.Сроки введения в действие и порядок применения настоящего постановления, в частности форма, формат и порядок изготовления трудовых списков, устанавливаются Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР, которому пору­чается издать в двухмесячный срок соответствующую инструкцию по согласованию с Народным Комиссариатом Труда Союза ССР, Всесоюзным Центральным Советом Про­фессиональных Союзов, Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР и Народным Комиссариатом Путей Сообщения.
Зам Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР А Цюрупа.
Зам. Управделами Совета
Народных Комиссаров Союза ССР И. Мирошников. Секретарь Совета
Москва. Кремль.

21 сентября 1926 г.


Посвідчення командира партизанського загону Куща Михайла Івановича

 Орденська книжка Зюзіна Іларіона Федоровича


Посвідчення до медалі «За бойові заслуги» Зюзіна Іларіона Федоровича
Комсомольський квиток зразка 20-х  років 20 століття  Зюзіна Іларіона Федоровича

Посвідчення голови громадської ради при дитячій кімнаті Зюзіна Іларіона ФедоровичаПосвідчення члена контрольної комісії Зюзіна Іларіона Федоровича
Тимчасове посвідчення  ветерана Другої світової війни    
Веліканової Ольги Олександрівної

 було видано їй 28 червня 1941 року, на шостий день війни, як пастортистці 3-го відділення м. Запоріжжя

На зовнішній стороні посвідчення надпис російською мовою" Управління міліції УНКВС по  Запорізькій області. 1941 рік" 


Довідка. Веліканова Ольга Олександрівна працювала в органах внутрішніх справ з 1938 року. Нагороджена 8 державними нагородами. Відмінник міліції


Служебное удостоверение майора милиции Шевчука Ивана Яковлевича,

который в 50-годы прошлого столетия служил старшим оперуполномоченным управления милиции УМГБ Запорожской области. В то время милиция была в составе Министерства государственной безопасности СССР.
Красноармейская книжка участника боевых действий Второй мировой войны, закончившего свой славный боевой путь в логове фашизма - Берлине Безверхого Свирида Петровича. 

Такой документ имели все красноармейцы в годы Великой Отечественной войны. Ознакомьтесь с этим документом нашей славной истории.
Червоноармійська книжка Фокіна С.Д.


На першій сторінці штамп «Паспорт выдан в 1945 гЗаява на прийом на службу.
Зміст:
                                                                       «Зам. Нач ОК НКВД Запорожской области
                                                                       капитану т.Трегубенко
                                                                       от Фокина Степана Дмитриевича

                                                           Заявление

            Прошу принять меня на работу в НКВД так как я желаю работать в органах НКВД буду службу нести так как нес в РККА, как работал на заводе.

4/ХІІ-45                                                                                Проситель  подпись»

Заява написана на маленькому аркуші паперу розміром 10 см х 15 см., напевно, вирваного  з амбарної книги. Це свідчить про дефіцит паперу в післявоєнний період та слабке матеріально-технічне постачання міліції. На тексті заяви простим олівцем резолюція начальника «Допустить на должность нач.паспортного стола ІV ГОМ. Подпись. 17/ ІІІ (рік не вказано - Літописець)».

Характеристика Фокіна С.Д.

1950 р. Сталінський РВМ. Фокін С.Д. разом з членами ДНД
несе службу по охороні громадського порядку на пр.Леніна

Фокін С.Д.

Военный билет Министерства вооруженных сил СССР образца 1946 года, принадлежавщий ветерану ОВД Штайну Л.М. XV. Правила учета для военнообязанных
1.         Военнообязанный   должен:
а) состоять на воинском учете по месту жительства: в городах — в военно-
учетном столе при отделении мили­ции, в сельской местности — в сель­ском совете;
б) бережно хранить свой военный билет и всегда иметь его при себе.
2.         Военный билет может быть сдан под расписку:
а) по прибытии в войсковую часть для прохождения военной службы или
сборов - штабу части или учебного пункта;
б) по требованию военного комиссариата, военно-учетного стола, судебно-следственных органов, органов Министерства внутренних дел;
в) в городах — домоуправляющим (до­мовладельцам) для приема на учет
(одновременно со сдачей паспорта для прописки) и для снятия с учета.
Кроме указанных выше органов и лиц никто не имеет права отбирать военный билет.
3. При перемене постоянного местожитель­ства (или временно на срок свыше 1,5 месяцев)   военнообязанный  должен:
а) по прибытии в город (рабочий посе­лок, имеющий отделение милиции) или внутри данного города па терри­торию другого отделения милиции — сдать домоуправлению (домовла­дельцу) вместе с паспортом и свой военный билет для одновременной
прописки и принятия на воинский учет;
б) при убытии из города (рабочего по­селка) или на территорию другого
отделения милиции в том же горо­де— сдать домоуправлению (домо­владельцу) военный билет для снятия  с   воинского   учета;
в) по прибытии в сельскую местность — в трехдневный срок лично явиться
в сельский совет и представить свой военный билет для принятия на воин­ский учет;
г) при убытии из сельской местности в другую местность или на террито­рию другого сельского совета того же совет   и   представить   свои   военный билет для снятия  с воинского учета.
4. Военнообязанный по получении военного билета в военкомате, после увольнения с военной службы в запас или после зачисления в запас по прохождении оче­редного призыва, обязан встать на воин­ский учет не позднее 3-х дней со дня прибытия к месту избранного им житель­ства.
5. При временных выездах на срок менее 1,5 месяцев (отпуск, командировка и проч.) должен сообщить об этом военно-учетному столу (сельскому совету), где состоит на учете.
6. При изменении партийности, образова­ния, фамилии, имени, отчества должен явиться в 5-дневный срок в военно-учет­ный стол (сельский совет) с военным билетом и документами, подтверждаю­щими эти изменения.
7. При получении увечья или тяжелой бо­лезни, нарушившей трудоспособность, должен подать заявление в военно-учетный стол или сельсовет для назна­чения на переосвидетельствование.
8. Во всех случаях вызова военкоматом, военно-учетным   столом   или    войсковой
частью должен явиться точно в уста­новленный срок и иметь при себе воен­ный билет и паспорт, а члены и канди­даты ВКП(б) и ВЛКСМ, кроме того, партийный или комсомольский билет.
9. За утерю или утрату военного билета в результате небрежного хранения ви­новные подвергаются штрафу до 100 руб­лей (Указ Президиума Верховного Со­вета СССР от 30 июля 1940 года).
10. За несоблюдение правил учета военно­обязанные подвергаются штрафу в административном порядке до 50 рублей. По­вторное нарушение правил влечет за собой принудительные работы на срок до одного месяца или штраф до 200 руб­лей, налагаемые в судебном порядке (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1940 года.

                                   Читал                подпись владельца военного билетаВоенный билет младшего начсостава РККА образца 20-40 гг. 20 ст. 
старшины Фадеева М.И.


Военный билет младшего начсостава РККА образца 20-40 гг. 20 ст.  размером 72 мм х 104 мм в мягком переплете имеет 17 листов (34 страницы). На передней обложке серого цвета под углом 45 градусов надпись «ВОЕННЫЙ БИЛЕТ»,  на задней обложке - текст призыва «Рабочий и крестьянин!
Учись военному делу! Будь сознательным защитником за­воеваний Октября!
Помни о военной опасности, изучай военное дело, вступай в ряды ОСОАВИАХИМА!
Крепи оборону Советского Союза!»


На первой странице указывается, кому и кем выдан военный билет. Также стоит штамп о выдачи паспорта. На стр.2 информация о группе учета, составе, партийности, профессии, дате рождения, номере военно-учетной специальности, наименование  военно-учетной специальности, наименование должности, квалификации.На стр.3 в «Особых отметках (стр3-5)» указана группа крови.
На стр.6-7 в  «Общих данных»: народность, занятие и специальность(профессия), социальное положение (рабочий, батрак, крестьянин-колхозник, крестьянин-единоличник, служащий, прочее), партийность ( уже один раз указано на стр.2 – Летописец), грамотность и образование (неграмотный, малограмотный, без окончания школы, школа 1 –й ступени, школа 2-й ступени, рабфаки, техникум, высшее).
На стр.8-9 «ІІ.Допризывное состояние»

На стр.10 «ІІІ.Результаты явки на призыв» «ІV. Результаты явки на призыв вторично (для отсрочных)» На стр.11-13 «V.Действительная военная служба в войсковых частях»

На стр.14 «VI. Действительная военная служба (в долгосрочном отпуске и во время состояния в категории вневойсковиков) На стр.15 «VII. Состояние в запасе»

На стр.16-24 «VIII. Отметки о текущем учете»


На стр.25-26 ПРАВИЛА ДЛЯ ВОЕННООБЯЗАННОГО
1. Во всех случаях вызова военкоматом, призывной комиссией, учетным органом или сельсоветом обязан иметь при себе военный билет.
2. При увольнении из кадровых, терри­ториальных частей или отнесении призывной комиссией к категории обучаемых вневой­сковым порядком обязан в течение 6 дней со дня прибытия к месту жительства стать на учет в местном учетном органе.
3. При перемене постоянного места жи­тельства в пределах того же учетного ор­гана обязан сообщить ему свой адрес.
4. При перемене места жительства вне своего учетного органа обязан оформить прием и снятие с учета через сельсовет или путем личной явки в учетный орган.
При выезде на сезонную работу или отхожие промыслы на расстояние свыше 100 км от места постоянного жительства обязан при отъезда сняться с учета, а по прибытии на место работы, не позже 6 дней, стать на учет.
6.  Выбывшие на временною  и сезонную работу  (в пределах   100 км) и  оставшиеся там  на  постоянное жительство   немедленно            принимаются на учет.
7. В случае изменения: а) партпринадлежности, б) фамилии, в) профессии и лишения   ' избирательных прав обязан немедленно уве­домить учетный орган или сельсовет с предоставлением военного билета.
8 В случае получения увечья или бо­лезни имеет право освидетельствоваться (для исключения с учета) в сроки и порядком, устанавливаемые военкоматом (при проведе­нии сборов, очередных призывах и т. д.)
9. При  объявлении  мобилизации   обязан с билетом  явиться  в указанный   в объявлении пункт.
10. По исключении  с особого  учета  обязан немедленно предъявить  билет  в военно-учетный орган или военкомат.
На стр.27 «ІХ. Отметки по опытным мобилизациям»


На стр.28 «Х. Отметки по действительной  мобилизации» 
На стр.29-34 «Мобилизационный листок»
При увольнении из РККА младшему начальствующему составу выдавалось «Проходное свидетельство», сохранившую часть которого размещается на сайте.


Советский загранпаспорт 20-х годов прошлого столетияПрабабушка современной трудовой книжки – трудовой список, утвержденный Постановлением Совнаркома СССР от 21 сентября 1926 года. Этот документ принадлежал ветерану органов внутренних дел подполковнику милиции Воробьеву Николаю Никифоровичу, прослужившему в следствии и паспортной службе с 1958 г. по 1973 г. До службы в ОВД Николай Никофорович служил в военной прокуратуре Орджоникидзевской железной дороги.


Комментариев нет:

Отправить комментарий