Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

пятница, 26 августа 2016 г.

Офіційні часописи МВС України та інша міліцейська преса (1919 – 2005 рр.)

На сучасному етапі реформування МВС Ук­раїни важливого значення набувають питання необхідності зміцнення національної свідо­мості, патріотичного виховання працівників міліції та підвищення їх авторитету серед насе­лення. Вирішенню цих завдань разом із засто­суванням інших методів національно-патріотичного виховання та професійної підго­товки мають сприяти і відомчі друковані ЗМІ. Видання офіційних друкованих періодичних органів виконавчої влади завжди мало ваго­ме суспільно-політичне значення в будь-якій країні світу. Не стало винятком щодо цього і МВС (НКВС, МОГП) України. Так, фактично протягом майже всього часу існування Міністерство внутрішніх справ приділяло особливу увагу виданню власного офіційно­го друкованого органу.
Слід зазначити, що МВС УНР доби Центральної Ради та МВС Української держави часів гетьмана П. Скоропадського, внаслідок військових дій та нетривалого періоду перебування при владі, так і не встигли заснувати свій друкований орган. Тому нормативні ак­ти, які видавались ними, матеріали, присвячені діяльності МВС, друкувались в урядових та інших періодичних виданнях.
На відміну від попередників, МВС УНР за доби Директорії вда­лося заснувати власне офіційне друковане видання під назвою "Вістник Народнього Міністерства Внутрішніх Справ Української Народньої Республіки". Цей часопис видавався інформаційно-ви­давничим відділом МВС.

Вісник складався з офіційної та неофіційної частин. В офіційній публікувались Закони УНР, постанови та розпоряджен­ня Ради Народних Міністрів, накази та обіжники МВС. У не­офіційній частині розміщувались матеріали про діяльність МВС та інших міністерств УНР, організацію та діяльність державних ор­ганів та органів місцевого самоврядування зарубіжних країн та інша різноманітна інформація. Перший номер часопису (здвоєний, № 1-2) вийшов 30 вересня 1919 р. Були встановлені: ціна видання - 20 грн.; періодичність виходу - два рази на місяць; передплата на рік - 240 грн.
Головними завданнями видання було ознайомлення держав­них і громадських інституцій відомства МВС із законодавчими та іншими поточними нормативно-правовими актами, які безпосе­редньо стосувалися їхньої діяльності, а також з розпорядженнями інших міністерств, що мали широке суспільно-державне значен­ня; надання широким верствам населення, передусім селянству, можливості ознайомлення з державним і суспільно-правовим устроєм УНР, та інших держав. Проте у другій половині 1919 року видання часопису було припинено через втрату технічних можли­востей у зв'язку із захопленням переважної частини території УНР Добровольчою армією генерала Денікіна та радянськими війська­ми.
Наприкінці 1917 року за часів першої спроби встановлення ра­дянської влади в Україні на початковому етапі своєї діяльності На­родне секретарство внутрішніх справ (створено 17 (30 за н. ст.) грудня 1917 р. і діяло до середини квітня 1918 року) власного дру­кованого органу не мало. Тому нормативні акти та матеріали, що стосувались його діяльності, друкувались в урядових та інших місцевих радянських газетах.
Першим офіційним виданням Народного комісаріату внутрішніх справ, який було створено 29 січня 1919 р., став журнал "Вестник Народного комиссариата внутренних дел УССР", що вихо­див з січня по серпень 1919 року. Загалом за цей час вийшло 11 но­мерів видання. Перші три номери були видані в Харкові, а решта - у Києві. Журнал складався з трьох основних розділів: "Частина офіційна", "Частина неофіційна" і "Становище на місцях". На його сторінках друкувались декрети і постанови РНК УСРР, циркуляри і розпорядження НКВС, окремі довідкові матеріали тощо. Це видан­ня припинило існування у зв'язку з відступом більшовицьких військ та окупацією території України Добровольчою армією А. Денікіна, внаслідок якої було тимчасово ліквідовано і сам НКВС УСРР.
Після відновлення НКВС у лютому 1920 року його новим офіційним органом став журнал "Радянська Україна", який вида­вався у Харкові з липня по грудень 1920 року, як і його попередник, українською та російською мовами. Загалом вийшло 4 номери ча­сопису. У виданні публікувались переважно правові акти ВУЦВК та Раднаркому УСРР, що стосувались НКВС, постанови, накази, інструкції тощо, які регламентували діяльність служб і підрозділів наркомату.
Правонаступником "Радянської України" став "Бюллетень На­родного комиссариата внутренних дел УССР", який видавався у Харкові з серпня 1922 року по липень 1925 року. Спочатку "Бюллетень" виходив як тижневик, а з 1924 року - двічі на місяць. Загалом вийшло 72 номери видання. У ньому переважно публікувались нор­мативні акти (постанови, накази, інструкції тощо), які регламенту­вали діяльність служб і підрозділів наркомату. Бюлетень мав два розділи: "Дії і розпорядження уряду" та "Циркуляри і постанови НКВС та його управлінь". Починаючи з 3 серпня 1925 р., журнал став виходити під назвою "Адміністративний вісник". З серпня 1925 року по 1926 рік це видання виходило у Харкові як тижневик. У віснику друкувались науково-практичні статті, матеріали про хід реформи управління в Україні, діяльність НКВС, офіційні документи ВУЦВК і Раднаркому УСРР, огляди законодавства тощо.
Крім вищезгаданих офіційних журналів МВС (НКВС, МОГП) Ук­раїни радянської доби, заслуговують на увагу й інші періодичні ви­дання МВС, Головного управління та місцевих органів міліції УСРР (УРСР). Це такі газети і журнали, як, наприклад, журнал "Щит" (Харків), двотижневий журнал міліції та карного розшуку УРСР "На посту" (Харків), газети: "Вартовий Жовтня" (Київ) - орган робітни­чо-селянської міліції Київської області; "Голос міліціонера", "Голос міліціонера Поділля" (Вінниця) - орган Вінницького оперативного сектора робітничо-селянської міліції; "Міліціонер Кременчуччини" (Кременчук) - орган політчастини, партосередку та профбюро міліції; "Міліціонер Поділля" (Кам'янець-Подільський); "Міліціонер прикордоння" (Вінниця); "На бойовому посту" (Чернігів) - орган робітничо-селянської міліції Чернігівської області; "На варті" (Бер­дичів) - орган партколективу та профкому Бердичівської залоги робітничо-селянської міліції; "На варті" (Дніпропетровськ) - орган політвідділу та облміліції; "На варті" (Макіївка) - орган політчасти­ни міськміліції; "На варті" (Слов'янськ) - орган працівників міліції Слов'янського району; "На варті Жовтня" (Київ); "На варті рево­люційної законності (Зінов'ївськ); "На посту революційної закон­ності" (Херсон); "На революційному посту" (Одеса) - орган міськкультпобуткому та командування міськміліції; "На страже" (Мелітополь) - орган гарнізону міліції; "На страже социалистиче-ского Донбасса" (Сталіно); "Радянський вартовий" (Харків) - орган робітничо-селянської міліції Харківщини; "Радянський міліціонер" (Київ) - орган МВС УРСР; "Червоний вартовий" (Сталіно) - орган політчастини Донецького сектора та Сталінської міськміліції; "Чер­воний страж" (Суми) - орган політвідділу Сумського оперативного сектора робітничо-селянської міліції тощо.
Крім того, МВС випускало і наукові періодичні видання. Обов'язково слід згадати "Труды Киевской высшей школы МВД СССР" - щорічний збірник наукових праць професорсько-викладацького складу, ад'юнктів та слухачів КВШ МВС СРСР, який вида­вався протягом 1968-1978 рр. Загалом за цей час вийшло 12 ви­пусків. У збірнику розглядались актуальні проблеми охорони пра­вопорядку та вдосконалення діяльності ОВС УРСР, публікувалися статті з проблем історії радянської міліції, державного права, кримінального права і процесу, кримінології, адміністративного права, виправно-трудового права та інших галузей юриспруденції, рецензії на наукові праці, хроніка наукового життя КВШ тощо. З 1978 року це видання стало виходити у вигляді тематичних збірників наукових праць за галузями права.
У незалежній Україні його наступниками у справі розвитку юри­дичної науки у вищих навчальних закладах МВС стали такі видання, як: "Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Ук­раїни"- збірник наукових праць, що видається НАВСУ з 1996 року, спочатку двічі на рік, згодом - щоквартально, а з 2004 року - 6 разів на рік; "Вісник Національного університету внутрішніх справ" - нау­ково-практичне видання НУВС МВС України, що виходить з 1996 р. у Харкові; "Вісник Одеського юридичного інституту"; "Вісник За­порізького юридичного інституту"; "Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ" (Дніпропетровськ) та інші.
Серед вищезгаданих видань на особливу увагу заслуговує та­кий друкований орган МВС УРСР, як щотижнева газета "Радянський міліціонер", що почала виходити з 5 травня 1955 р. У 1992 році її замінив тижневик МВС України - газета "Іменем Закону". Це видан­ня висвітлює проблеми боротьби зі злочинністю, подає оперативну інформацію про криміногенну обстановку, вміщує юридичні кон­сультації, нормативні документи, матеріали з історії ОВС. У травні поточного року видання "Іменем Закону" відсвяткувало 50-річний ювілей.
Крім даної газети, за часів незалежності України побачили світ ряд інших друкованих періодичних видань, засновниками або співзасновниками яких є МВС, ГУМВС, УМВС України, вищі нав­чальні заклади МВС. Це, наприклад, такі видання, як щомісячний науково-популярний журнал "Человек и закон", що був заснований 1999 року МВС України, Академією педагогічних наук України, Національною академією внутрішніх справ України та ін. (видається з 2003 року); щомісячний журнал ГУМВС України в м. Києві "Сто­лична міліція"; газета міліції Київщини "Наша версія"; "Милиция Прикарпатья"; громадсько-правова всеукраїнська газета "Кримінальна хроніка", яка була заснована 1998 року Департамен­том карного розшуку МВС України; газета НАВСУ "Наша Академія" та багато інших.
Серед сучасних видань на особливу увагу заслуговує щомісяч­ний інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрова­ний журнал "Міліція України" - часопис МВС України. Це видання було засноване у листопаді 1996 року, а перший номер журналу по­бачив світ у липні 1997 року.
У журналі публікуються найважливіші нормативні акти вищих органів державної влади України, рішення колегії МВС, накази та розпорядження МВС, висвітлюються питання досвіду роботи як вітчизняних, так і зарубіжних правоохоронців, підготовки кадрів, соціального захисту особового складу ОВС тощо. У часописі "Міліція України" також друкуються розповіді про кращих працівників міліції, інтерв'ю з відомими особами, цікаві публіцис­тичні та художні твори, даються юридичні консультації, зокрема з питань, пов'язаних з діяльністю ОВС. Значне місце у часописі відво­диться також матеріалам, присвяченим історії української міліції та МВС.
У жовтні цього року виходить ювілейний - 100-й номер журна­лу. Вітаючи з цієї нагоди колектив часопису "Міліція України", мож­на впевнено стверджувати, що дане видання є авторитетним і вкрай важливим засобом виховання працівників української міліції, відданих справі захисту інтересів держави та її громадян.
Петро МИХАЙЛЕНКО,
Володимир ДОВБНЯ,
("Міліція України" 10 2005р.)Комментариев нет:

Отправить комментарий