Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

вторник, 19 июля 2016 г.

Підготовка дільничних французької поліції

Ідея створення дільничної поліції у Франції виникла на­прикінці 90-х років, коли злочинність у громадських місцях сяг­нула дуже високого рівня. Підставою стало вивчення думки на­селення, яке свідчило про відсутність зворотного зв'язку, а по­зитивним прикладом щодо цього слугувала дільнична поліція Канади.. Нині ця ідея повністю виправдала себе. Останнє опи­тування населення (2002 р.) показало, що 90% респондентів довіряють поліції. І в цьому значна заслуга саме роботи дільничних інспекторів. Громадяни підкреслили, що наразі во­ни цінують у поліцейському професіоналізм, комуніка­бельність і чесність.
Всі французькі міста поділено на сектори, але при цьому не застосовується воєнізований підхід. Такий розподіл враховує криміногенні, економічні та інші чинники. В кожному секторі
працює від 3 до 60 поліцейських. Кожен дільничний інспектор обслуговує 2-4 тисячі громадян і має двох помічників. Стосунки дільничних з керівництвом базуються на принципі «ініціативи», коли інспектор інформує начальника про стан правопорядку та чинні проблеми і пропонує заходи щодо їх розв'язання.
Дільнична поліція постійно модернізується. Нині превалю­ють дві ідеї щодо підготовки фахівців: перша - перегляд мето­дик спілкування дільничних з населенням; друга - постійна ро­бота стосовно вирішення проблем у кожному секторі.
Реформа підготовки фахівців-правоохоронців торкнулася всіх рівнів і форм навчання поліцейських. Французькі спеціалісти зазначили, що система підготовки працівників міліції в Україні має певні переваги, а саме відкритість і юри­дичну спрямованість. Підготовка ж поліцейських Франції спря­мована на надання суто професійних знань і навичок. Винят­ком є навчальний заклад для підготовки вищого керівного складу - Школа комісарів поліції, який дає вищу юридичну освіту, державний диплом і можливість працювати не тільки в поліції.
Загалом у Франції функціонує 28 навчальних закладів, що готують патрульних; один заклад випускає офіцерів поліції, ще один готує вищий керівний склад. Щорічно патрульними стають 8-9тис,офіцерами-150,а керівниками вищого рангу-100 ви­пускників.
Підготовкою патрульних керує, як правило, комісар поліції, якому підпорядковані адміністративна служба і викладацький склад закладу. Загальна чисельність постійного складу стано­вить 230 осіб, з яких 120 - викладачі та інструктори.
На навчання з підготовки патрульних приймаються грома­дяни Франції віком від 18 до 35 років, фізично розвинені (чо­ловіки на зріст не менше як 170, а жінки -162 см), які не скою­вали правопорушень і не брали участі в екстремістських ор­ганізаціях.
Програма підготовки є єдиною для всіх установ і скла­дається з 3 модулів, а саме: юридичної підготовки (поліцейсь­кого права), технічної і тактичної. Методика навчання ба­зується на моделюванні та аналізі типових життєвих ситуацій, рольових іграх, вирішенні ситуативних завдань. При цьому  значна увага приділяється стосункам поліції з населенням.
Навчання в закладі для підготовки офіцерів відрізняється, по-перше, університетськими методиками, а по-друге, значною увагою до вивчення адміністративного права й криміналісти­ки. Право вступу до цього закладу мають патрульні, які пропра­цювали на обійманій посаді не менше як 5 років і пройшли за конкурсом.
Підкреслимо, що поліцейське навчання у Франції має лише стаціонарну форму, але значна увага приділяється курсам пе­репідготовки та підвищення кваліфікації, які тривають від кількох годин до кількох місяців.
Юрій ВЕДЄРШКОВ, перший проректор з навчальної та мето­дичної роботи Юридичної академії МВС України, к.ю.н., доцент,

Міліція України № 2-2004

Комментариев нет:

Отправить комментарий