Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

вторник, 13 августа 2019 г.

Державна служба охорони міліції
ІСТОРІЯ
виникнення Державної служби охорони в Україні та в Запорізькій області, її розвиток і удосконалення
14 вересня 1920 року Рада Народних Комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки затвердила положення про робітничо-селянську міліцію, її організацію та побудову. Охороною соціалістичної власності в той час займалася промислова міліція, яка охороняла фабрики, заводи, склади, зсипні пункти, торгівельні та інші підприємства, проте у квітні 1921
року за розпоря­дженням Народного Комісаріату внутрішніх справ вона була скасована, а її фу­нкції були передані загальній міліції.
31 березня 1922 року РНК УРСР прийняла постанову "Про організацію з міліціонерів охорони заводів, фабрик, радгоспів та ін.". Відтепер охорона державної промисловості покладалася на спеціальні загони промислової міліції, які комплектувалися відомствами та установами самостійно та знаходилися під на­глядом міліції, яка озброювала їх, інструктувала та контролювала.
У цьому ж році Головміліцією УРСР розробляється інструкція про артелі сторожів. Створюються Управління сторожової охорони при Радах народних та селянських депутатів та артелі сторожової охорони кооперації інвалідів. Організація державної власності покладалася на керівників підприємств і здійснювалася відомчою охороною. Усі ці види охорони були розрізнені, дорого коштували та не були зв'язані з органами внутрішніх справ. Таке становище продовжувалося майже 30 років. Тому однією з важливих дат в історії охорони залишається 1952 рік.
Постановою Ради Міністрів УРСР від 29 жовтня 1952 року № 4633-1835 чисельність охорони підприємств передано підрозділам позавідомчої зовнішньої охорони при органах міліції, на які покладалася охорона об'єктів різного відомчого підпорядкування
Вже на кінець 1958 року під охороною позавідомчої охорони було понад 37 тисяч об'єктів, а загальна чисельність охорони становила 17,7 тисяч працівників. Постановою Ради Міністрів СРСР від 2 січня 1959 року № 93-42 "Про впорядкування охорони підприємств, організацій та установ" створено два види охорони: воєнізована - для охорони особливо важливих та режимних об'єктів, та сторожова - для охорони усіх інших об'єктів. Цією постановою охорона дріб­них торгівельних і господарських об'єктів (незалежно від їх відомчої належно­сті) в республіканських, крайових і обласних центрах, а також в великих містах республіканського, крайового і обласного підпорядкування була покладена з 01 грудня 1952 року на органи міліції, для чого при відділах зовнішньої служби була організована позавідомча зовнішня сторожова охорона (ПЗСО).
Позавідомча зовнішня сторожова охорона швидко зарекомендувала себе з позитивної сторони. Значно посилилася охорона дрібних об'єктів, скоротилися крадіжки. Укріпився зв'язок міліції зі сторожами, покращилися умови їх праці. Ефективніше стала робота міліції по розкриттю крадіжок і розкрадань матеріальних цінностей.
Враховуючи це, Рада Міністрів СРСР Постановою від 15 жовтня 1953 ро­ку запропонувала Міністерству внутрішніх справ взяти під охорону 54000 об'єктів, і крім цього, організувати позавідомчу зовнішню сторожову охорону в районних центрах, містах районного підпорядкування, робітничих селищах, ку­рортах і дачних місцевостях.
Після виходу постанови від 01 грудня 1952 року в Запорізькій області утворюються шість відділів сторожової охорони, із них чотири відділи в м. Запоріжжі та по одному відділу в м. Бердянську та м. Мелітополі. Обласний відділ позавідомчої зовнішньої сторожової охорони з 1953 по 1956 роки очолював майор міліції Вишняков Микола Федорович - який був першим начальни­ком створеної служби. В період з 1956 по 1960 роки керівництво обласним від­ділом охорони Запорізької області здійснював підполковник міліції Бондаренко Ф.О. Організаційно-штатна структура міського відділення охорони складалася з наступних підрозділів (на прикладі Сталінського відділення сторожової охо­рони, нині Жовтневий МВДСО при УМВС України в Запорізькій області): 20 бригад, які нараховували 500 сторожів. В основному це були люди пенсійного віку, жінки, інваліди війни.
04 листопада 1959 року, у зв'язку з розширенням прав міністерства внут­рішніх справ, наказом МВС УРСР № 256 була введена в дію "Інструкція по ор­ганізації служби відомчої міліції", що була до 1965 року правовою основою ді­яльності відомчої міліції на Україні.
18 лютого 1966 року постановою Ради Міністрів СРСР № 129 затверджу­ється "Типове положення про охорону при органах міліції". На міліцію охорони країни в цілому та Запорізької області були покладені наступні функції:
-   забезпечення надійної охорони об'єктів народного господарства, суспі­льного і особистого майна по договорах, та посилення боротьби з мілкими роз­краданнями;
-   забезпечення охорони суспільного порядку і боротьби з вуличною зло­чинністю в зонах постів і маршрутів;
-   розробка і здійснення заходів по покращанню організації охорони, удо­сконаленні технічних засобів ОПС, розширення мережі централізованої технічної охорони, скорочення чисельності охорони і на цій основі - здешевлення самої охорони;
-   здійснення технічного нагляду за виконанням монтажних робіт по обла­днанню  об'єктів, що охороняються, засобами ОПС та їх експлуатаційного обслуговування;
-   упровадження технічних засобів на  об'єктах, що охороняються, з особистим майном громадян по договорах (наказ МВС СРСР № 152 від 26.03.1969 р.);
-   інспектування відомчої охорони і перевірки стану охорони на об'єктах сільської місцевості в установленому порядку.
В період з 1964 по 1966 років в порядку експерименту з дозволу Ради Мі­ністрів СРСР введена міліцейська охорона об'єктів.
Для керівництва службою і фінансово-господарською діяльністю відом­чої сторожової охороною, інспектування відомчої сторожової охорони і контролю за її організацією і станом, МВС утворюються відділи охорони. Управління (відділи) охорони при органах внутрішніх справ були само­стійними структурними організаціями, які користуються правами юридичної особи, мають гербову печатку і штамп. Відділи утримуються за ра­хунок коштів, які надходять від організацій, яким належать  об'єкти народного господарства, що охороняються.
Крім того, у березні 1965 року постановою РМ УРСР № 305-15 позавідомча зовнішня сторожова охорона була перейменована у позавідомчу охорону при органах внутрішніх справ. На другому етапі розвитку охорони були здійснені заходи щодо подальшого вдосконалення позавідомчої охорони шляхом заміни сторожової охорони на обхідних постах працівниками міліції, ор­ганізації охорони об'єктів автомотопатрульними нарядами міліції, подальшого розвитку централізованої охорони. У травні 1967 року дозволена заміна бригадирів і сторожів обхідних постів рядовим складом міліції. Більш ніж у 100 містах України 2 400 бригадирів було замінено на 1 500 молодших інспекторів, а бригади були перейменовані у сторожові дільниці. У 1967 році вводяться посади начальників пунктів централізованої охорони в тому числі і в Запорізькій області. 12 квітня 1966 року виходить постанова Кабінету Міністрів Української СРСР № 308, яка затверджує "Положення про підрозділи охорони при орга­нах міліції України", яке було оголошене наказом МОГП УРСР № 0117 від 06 травня 1966 року.
Керівництво відділу позавідомчої охорони Запорізької області в період з 1960 - 1971 роки здійснює підполковник міліції Гончаров Г.Ф.
Згідно з наказом МВС СРСР від 11 грудня 1970 року № 401 в Запорізькій області були утворені підрозділи нічної міліції, а в штат введено 140 атестованих співробітників. Тільки в м. Запоріжжі об'єкти охоронялися двома дивізіо­нами нічної міліції. Крім того, утворюються пульти централізованої охорони в Орджонікідзевському, Жовтневому, Ленінському та Заводському районах м. Запоріжжя, які взяли під технічне спостереження і охорону об'єкти державної адміністрації, водопостачання, народного господарства, торгівлі, ювелірторгу, квартири громадян. Керівництво обласним відділом охорони в цей період часу очолював з 12 березня 1971 по 17 вересня 1985 роки підполковник міліції Кириченко Микола Данилович. З діяльністю цього керівника пов'язано збільшен­ня кількості відділів-відділень охорони до 32 - практично в кожному районі області. З 17 вересня 1985 року начальником обласного апарату охорони був призначений підполковник міліції Макаров Володимир Олександрович. У 1989 році обласний відділ позавідомчої охорони був реорганізований в управління охорони при УВС Запорізької області. З 10 січня 1990 року полковник міліції Ма­каров В.О., як досвідчений керівник, був призначений на посаду заступника на­чальника УМВС України в Запорізькій області.
У грудні 1971 року за рахунок скорочення 15 тисяч сторожів обхідних постів введено 6 тисяч працівників нічної міліції. На цей час охорона УРСР на­лічувала понад 112 тисяч працівників, які охороняли понад 64 тисячі об'єктів за допомогою 62 пунктів централізованої охорони та 164 пунктів централізованого нагляду. Створені мобільні підрозділи міліції позавідомчої охорони спроможні вирішувати складні оперативні завдання по попередженню крадіжок та охороні громадського порядку. У 1973 році з'єднані держбюджетна та нічна міліція, утворено 102 дивізіони та 109 взводів. 10 серпня 1993 року по­становою Кабінету Міністрів України № 615 на базі підрозділів охорони при органах внутрішніх справ створено Державну службу охорони при МВС Украї­ни, яка діє на основі самофінансування.
3 10 січня 1990 року начальником Управління позавідомчої охорони при УВС був призначений підполковник міліції Іванов В.І., який керував підрозділами Державної служби охорони Запорізької області до 16 лютого 1996 року.
Подальшого розвитку Державна служба охорони набувала в умовах високої конкуренції на ринку охоронних послуг, саме в цей час начальником УДСО при УМВС України в Запорізькій області був призначений підполковник міліції П'ятницький В.М., який працював у цій посаді з 15.02.1996 по 31.10.2005 року.
З 06.02.2006 начальником Управління Державної служби охорони при УМВС України в Запорізькій області призначений підполков­ник міліції Махно Віталій Володимирович. Перед ним і підрозділами ДСО області стоять складні задачі - в умовах сьогодення вирішити питання зміцнення економічного стану, технічного переозброєння та забезпечення надійності охорони об'єктів.
На державну службу охорони в Запорізькій області покладено охорону державних особливо важливих об'єктів і надання комплексу платних охорон­них послуг, на які склався попит у ринкових умовах. В сучасних умовах розвитку підрозділами Державної служби охорони при УМВС України в Запорізькій області вирішується комплекс кадрових, юридичних, технічних, фінансових, господарських та інших питань, розробляються та впроваджуються нові напрямки подальшого розвитку служби охорони в області. На виконання Концепції розвитку Державної служби охорони при МВС України в останні роки прово­диться робота по вдосконаленню та поліпшенню ефективності службово-господарської діяльності підрозділів ДСО при УМВС України в Запорізькій області в ринкових умовах, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку охоронних послуг.
Державна служба охорони при УМВС України в Запорізькій області - це професійна спеціалізована організація, що надає повний комплекс охоронних послуг з гарантованою матеріальною відповідальністю. У її складі 12 підрозділів, 10 служб інкасації, підрозділ спеціального призначення «Титан» та відділ охорони «Варта», в яких працює понад 2500 співробітників, які пройшли навчання в спеціальних навчальних закладах - Вінницькому та Рівенському професійних училищах ДДСО.
Сфера діяльності ДСО поширюється на всі верстви населення та соціаль­ні групи. Усі об'єкти, що охороняються за допомогою технічних засобів, підключені до пультів централізованого спостереження. Групи затримання - мобі­льні наряди міліції охорони, цілодобово патрулюють вулиці міста та області, щоб у лічені хвилини прибути на об'єкт, з якого на пульт надійшов сигнал "Тривога". Одночасно на службу заступають 25 груп затримання.
У системі ДСО створене та успішно функціонує ЗАТ «ОХОРОНА-Комплекс», головною задачею якого є надання комплексу послуг з впрова­дження сучасних систем безпеки, починаючи з проектування, монтажу систем і закінчуючи сервісним обслуговуванням.
ДСО Запорізької області, працюючи на повній самоокупності, є крупним платником податків до Державного бюджету та спецфондів.
Під охороною Державної служби охорони Запорізької області більш ніж 4000 об'єктів різної форми власності та 5000 квартир громадян. Державній службі охорони довірили свою безпеку найбільш великі підприємства міста, та­кі як: ВАТ «Запоріжсталь», КП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДКП «Водоканал», МУМА УДП «Укрхімтрансаміак», ЗДП «Кремнійполімер», об'єкти державної влади та інші.
Коефіцієнт надійності послуг підрозділів ДСО Запорізької області на сьогодні складає 99,9%.
З метою стовідсоткового відшкодування замовникові наших послуг будь-якого збитку, в системі Державної служби охорони створена Українська охоронно-страхової компанія. Тобто наш охоронний захист підкріплюється страховим.
За роки свого існування Державна служба охорони створила безпрецедентну за масштабом мережу професійної охорони. Це:
- охорона об'єктів усіх форм власності;
- послуги по охороні фізичних осіб підрозділами СПМО "Титан";
- послуги охорони по супроводженню туристичних груп;
- інкасація, перевезення та супроводження цінних паперів і грошових знаків;
- охорона вантажів, перевезення цінностей;
- реагування на надходження тривожного сигналу з об'єктів, що перебувають під охороною;
- повне обслуговування технічних засобів безпеки.
Для якісного виконання своїх функцій підрозділи ДСО Запорізької області мають значний матеріально-технічний потенціал: 17 пунктів централізованого спостереження, сучасні засоби зв'язку, парк спецавтомобілів, новітню вог­непальну зброю та здійснюють озброєну охорону, маючи законодавчо визначе­ні права та повноваження на вживання ефективних заходів щодо правопоруш­ників.
Співробітники Державної служби охорони щорічно запобігають тисячам злочинів і затримують тисячі зловмисників. Такий значний внесок у профілактику злочинності ДСО здійснює не тільки охороняючи об'єкти та захищаючи своїх клієнтів. Міліціонери охорони затримують вуличних хуліганів, наркома­нів, грабіжників, убивць, беруть участь у загально міліцейських заходах.
Очільники запорізької ДСО


Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області


Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області забезпечує надійний захист інтересів і життя громадян.
У 1960 році керівництво відділу позавідомчої охорони Запорізької об­ласті здійснював підполковник міліції Гончаров Г.Ф. Протягом багатьох років відділ виріс до Управління. У 1990 році підрозділ очолив підпол­ковник міліції Іванов В.І., який керував Державною службою охорони Запорізької області до 16 лютого 1996 року.
Подальшого  розвитку Державна служба охорони  набувала в умовах високої конкуренції на ринку охоронних послуг. Саме в цей час, з 1996 року по 2005 рік підрозділами ДСО області керував полковник міліції П'ятницький В.М.
У 2006 році на цю посаду був призначений підполковник міліції Махно В.В., який керував під­розділом до 2010 року.
Полковник міліції Рубанов С.О.
З 2010 року по теперішній час очолює Управління полковник міліції Рубанов Сергій Олександрович.
На сьогодні до складу УДСО при ГУМВС України в Запорізькій області входять: підрозділи майже у всіх районах міста Запоріжжя та Запорізької області, служба інкасації, спецпідрозділ міліції охорони «Титан», окремий батальйон міліції та монтажна дільниця, в яких працює понад 1500 співробітників. Усі об'єкти, що охороняються за допомогою технічних засобів, підключені до пунктів централізованого спостереження. Групи затримання - мобільні наряди міліції охо­рони, цілодобово патрулюють вулиці міста та області, щоб у лічені хвилини прибути на об'єкт, з якого на пункт надійшов сигнал "Тривога". Одночасно на службу заступають 24 групи затри­мання.

Під охороною Служби перебувають понад 6 000 об'єктів різної форми власності та майже 10 400 об'єктів з особистим майном громадян. Державній службі охорони довірили свою безпеку найбільш великі підприємства міста, такі як: ВАТ «Запоріжсталь», КП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДКП «Водоканал», ЗФ ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Дніпроенерго», також під охороною Державної служби охорони знаходяться міськвиконком м. Запоріжжя та облдержад­міністрація Запорізької області.
Робота в підрозділах охорони Запорізької області це не тільки наряди, патрулювання, затри­мання, але й активна участь у спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах.
Так, протягом останнього року команда УДСО при ГУМВС України в Запорізькій області під час проведення Спартакіади Державної служби охорони з ігрових та службово - при­кладних видів спорту зайняла II місце з гирьового спорту, IV місце з легкоатлетичного кросу. За результатами Спарта­кіади Державної служби охоро­ни при МВС України з ігрових та службово-прикладних видів спор­ту команда УДСО при ГУМВС України в Запорізькій області по­сіла III місце.

Комментариев нет:

Отправить комментарий